Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

 1. 1. Tyto obchodní podmínky jsou platné pro nákup v on-line obchodě na internetové adrese www.vapequipment.cz (dále jen „internetový obchod), a to prostřednictvím internetového obchodu – webového rozhraní obchodu.

 

Provozovatel:                    Keres International cz s.r.o.

Sídlo:                                Nad Přehradou 444/25, Litice (Plzeň 6 – Litice) 321 00 Plzeň

Identifikační číslo:             04455886

DIČ:                                  CZ04455886

 

Dále jen „prodávající“.

 

Kontaktní údaje prodávajícího:

 

Adresa pro doručování:

Dávid Sivý

K dálnici 1641/41

104 00 Praha 22 

 

(dále jen „kontaktní adresa“)

 

Adresa elektronické pošty:      david.sivy@gmail.com (dále jen „kontaktní email“)

Telefon:                                       (+420) 728 490 685 (dále jen „kontaktní telefon“)

 

 1. 2 Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanoveními § 1751 zákona č. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v aktuálním znění, dále jen „občanský zákoník“, vzájemná práva a povinnosti smluvních stran, vzniklé při nákupu v internetovém obchodě „vapequipment.cz“ prostřednictvím webového rozhraní umístěného na internetové adrese www.vapequipment.cz(dále jen „webové rozhraní obchodu) provozovaném prodávajícím, v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“), uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“), prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.

 

 1. 3. Tyto obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou, či osobou, jež nakupuje zboží od prodávajícího v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání. Neuplatní se na ni ochrana spotřebitele dle těchto obchodních podmínek, zejména se neuplatní příslušná ustanovení článku 5 – Odstoupení od kupní smlouvy.

 

 1. 4. Obchodní podmínky vymezují a upřesňují základní práva a povinnosti prodávajícího, kupujícího a uživatele. Kupující zasláním objednávky a dále potvrzením na webovém rozhraní obchodu zároveň stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že je akceptuje.

 

 1. 5. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možno sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanovením obchodních podmínek.

 

 1. 6. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy (za kupní smlouvu se zde označuje kupní smlouva, smlouva o poskytnutí služby či jiná smlouva, která byla uzavřena dle těchto obchodních podmínek). Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém nebo anglickém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, nebo anglickém jazyce pokud se kupující a prodávající jednoznačně nedohodnou na jiném jazyce. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webovém rozhraní obchodu a v průběhu objednání zboží je tedy umožněno jejich opakované zobrazení kupujícím, což kupující bere na vědomí a zavazuje se, že v průběhu objednávání zboží si pro sebe uchová obchodní podmínky pro pozdější zobrazení v případě potřeby.

 

 1. 7. Veškeré smluvní vztahy se řídí obchodními podmínkami a vztahy jimi neupravené zákonem Občanským zákoníkem, a je-li smluvní stranou spotřebitel, zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 

 1. 8. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. 

 

 1. UŽIVATELSKÝ ÚČET

 

 1. 1. Uživatelem je každá fyzická nebo právnické osoba, která navštíví webové rozhraní obchodu. Kupující je také zároveň uživatelem. Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, která má v úmyslu koupit prostřednictvím webového rozhraní obchodu zboží. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který není spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem je. Spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

 

 1. 2. Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“).

 

 1. 3. Při registraci v internetovém obchodě a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

 

 1. 4. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. O všech údajích a dalších informacích, nezbytných pro přístup do uživatelského účtu, je prodávající i kupující povinen zachovávat mlčenlivost. Prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího. Kupující není oprávněn umožnit jakékoli využívání uživatelského účtu třetím osobám.

 

 1. 5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců (1 rok) nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně těchto obchodních podmínek).

 

 1. 6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popřípadě nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

 1. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 

 1. 1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží, nejedná se o návrh prodávajícího na uzavření smlouvy (§ 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije) Nabídka označená jako akční platí do vyprodání zásob nebo do doby skončení takovéto nabídky uvedené na webovém rozhraní obchodu nebo do odvolání této nabídky nebo do další aktualizace nabídky. Prodávající poskytuje různé druhy slev, přičemž každá sleva má svá pravidla pro její uplatnění. V případě, že bude sleva uplatněna kupujícím v rozporu s pravidly dané slevy, má prodávající právo toto uplatnění slevy odmítnout. V takovém případě bude prodávající kupujícího informovat a nabídne mu možnost vyřídit objednávku bez této slevy. Pravidla a podmínky pro uplatnění konkrétní slevy a pravidla marketingových akcí jsou uvedeny na webovém rozhraní obchodu a jsou zde podrobně popsány.

 

 1. 2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty (DPH) a všech souvisejících poplatků. Uvedené ceny zboží nezahrnují cenu a náklady na balení, dopravy nebo dodání zboží kupujícímu.  

 

 1. 3. Informace o nákladech spojených s  dopravou a dodáním zboží kupující nalezne na webovém rozhraní obchodu a ve článku 4 těchto obchodních podmínek. Náklady na balení zboží si prodávající neúčtuje. V případě rozporu má přednost cena na webovém rozhraní obchodu. Ceny zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat, ledaže prodávající uvede výslovně jinak.

 

 1. 4. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně jiného zboží, než je uveřejněno na webovém rozhraní obchodu. Stejně tak není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně zboží v jiném barevném provedení a v jiných rozměrech, než je uvedeno na webovém rozhraní obchodu.

 

 1. 5. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář na webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o objednávaném zboží (objednávané zboží vloží kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu), počtu objednávaného zboží, jeho barvě a případných dalších vlastnostech, způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a informace o nákladech spojených s dodáním zboží, identifikační a kontaktní údaje kupujícího včetně fakturačních údajů (dále vše jako „objednávka“).

 

 1. 6. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé před a při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení potvrdí kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu nebo v objednávce (v případě rozporů má přednost elektronická adresa uvedená v objednávce, dále jen „elektronická adresa kupujícího“). Pokud není uvedeno v potvrzení jinak, toto potvrzení o obdržení objednávky není samo o sobě přijetím objednávky ve smyslu odstavce 3. 8. těchto obchodních podmínek. Nejedná se tedy o uzavření kupní smlouvy.

 

 1. 7. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). Není-li objednávka nebo totožnost osoby kupujícího kupujícím na výzvu prodávajícího potvrzena a ověřena, považuje se objednávka za neplatnou a kupní smlouva nevznikne. V případě zjištění jakéhokoli nedostatku, neúplnosti údajů o osobě kupujícího, nesplňuje-li objednávka podstatné náležitosti, je prodávající oprávněn objednávku odmítnout nebo ji vrátit k doplnění a poskytnout pro toto přiměřenou časovou lhůtu. Nebude-li kupujícím tato lhůta splněna, na objednávku prodávající pohlíží, jako by mu nebyla doručena.

 

 1. 8. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na elektronickou adresu kupujícího. Pokud by kupující neobdržel přijetí objednávky od prodávajícího, pak tento smluvní vztah vzniká úhradou celé kupní ceny kupujícím nebo převzetí objednaného zboží kupujícím  - podle toho, co nastane dříve. Přijetí objednávky může být součástí potvrzení o obdržení objednávky, pokud je to v tomto potvrzení výslovně uvedeno nebo může následovat samostatně.

 

 1. 9. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

 

 1. 10. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory apod.) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 

 1. 11. Kupní smlouvou se prodávající zavazuje dodat kupujícímu zboží uvedené v objednávce a kupující se zavazuje toto zboží od prodávajícího nebo jím zvoleného přepravce převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu zboží uvedenou v objednávce.

 

 1. 12. V případě, že došlo k technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží ve webovém rozhraní obchodu nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto chybnou cenu ani v tom případě, že kupujícímu bylo zasláno přijetí objednávky.  Prodávající také upozorní kupujícího, pokud cena uvedená u zboží ve webovém rozhraní obchodu nebo v průběhu objednávání již není aktuální. Pokud kupující nesouhlasí se zvýšením ceny, prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy.

 

 1. 13. Kupující může zrušit objednávku dosud nepotvrzenou prodávajícím, a to telefonicky na kontaktním telefonním čísle prodávajícího nebo elektronickou poštou na emailové adrese prodávajícího. Všechny objednávky, přijaté prodávajícím, jsou závazné. Zrušit lze po předchozí domluvě s prodávajícím i závaznou objednávku. V případě, že nebude objednávka zrušena do doby před odesláním a bude odeslána, může prodávající po kupujícím požadovat náhradu nákladů způsobených zrušením objednávky a spojených s odesláním a vrácením zboží.

 

 1. CENA ZBOŽÍ A DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 

 1. 1. Cenu zboží a další náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

- platba v hotovosti při zaslání zboží na dobírku na adrese určené kupujícím v objednávce

- bankovním převodem na účet prodávajícího č. 2801394272/2010  nebo 2801961353/2010 u Fio banky a.s.

Případné další způsoby platby kupujícího v souvislosti s výše uvedenými způsoby úhrady ceny zboží jsou uvedeny ve webovém rozhraní obchodu, v objednávce a budou uvedeny v přijetí objednávky.

 1. 2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží, jejichž výše je uvedené ve webovém rozhraní obchodu a bude uvedená v objednávce a v jejím přijetí. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i tyto náklady spojené s dodáním zboží. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny ve webovém rozhraní obchodu, budou uvedeny v objednávce kupujícího a v přijetí objednávky ze strany prodávajícího.

Není-li na webovém rozhraní obchodu uvedeno jinak, pak:

- při platbě zboží na dobírku je účtován poplatek dle ceníku v sekci Doprava a platba.

Balné se neúčtuje.

 1. 3. Způsob platby uvede kupující v objednávce (kde budou uvedeny i případně další platby v souvislosti se zvoleným způsobem platby).

 

 1. 4. Platba zboží je možná v českých korunách (Kč) i v Eurech.

 

 1. 5. V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy. Při nedodržení doby splatnosti si prodávající vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy.

 

 1. 6. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby (číslo objednávky). V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

 

 1. 7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

 

 1. 8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího, nebo společně s dodávkou zboží na fyzickou adresu kupujícího.

 

 1. 9. Zboží, které je skladem, prodávající v případě platby na dobírku expeduje zpravidla nejpozději do dvou dnů od přijetí objednávky. Při platbě převodem na bankovní účet prodávající zboží skladem odesílá zpravidla tentýž den, kdy je připsaná příslušná částka na účet. Částečné dodání objednaného zboží je přípustné pouze za předpokladu, že nebyl mezi kupujícím a prodávajícím dohodnutý opak.

 

 1. 10. Zboží, které není skladem, prodávající expeduje, jakmile je to možné. O přesném datu je kupující předem informován. V případě, že zboží z objektivních příčin (zboží se již nevyrábí, výrazně se zvýšila jeho cena atp.) není možné za původních podmínek dodat nebo se plnění stane objektivně nemožným nebo nemá-li kupující vyrovnány veškeré závazky vůči prodávajícímu splatné ke dni vystavení objednávky, má prodávající právo odstoupit od kupní smlouvy. O odstoupení od kupní smlouvy bude prodávající kupujícího bezodkladně informovat. V případě, že kupující již zcela nebo zčásti uhradil kupní cenu, bude mu přijatá částka vrácena bezhotovostně na účet sdělený pro tento účel kupujícím nebo na účet, ze kterého byly poukázány prostředky k úhradě kupní ceny (pokud kupující nesdělí prodávajícími požadované informace do 3 dnů od odstoupení od kupní smlouvy), a to do 5 dnů od odstoupení od kupní smlouvy.

 

 1. 11. Způsoby dodání zboží jsou uvedeny ve webovém rozhraní obchodu. Konkrétní způsob dodání zboží si zvolí kupující v objednávce a ten bude následně potvrzen prodávajícím v přijetí objednávky.

 

 1. 12. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným než sjednaným způsobem, je kupující povinen uhradit náklady spojené s takovým doručováním.

 

 1. 13. Dodáním zboží podle těchto obchodních podmínek se rozumí okamžik doručení zboží kupujícímu v souladu s kupní smlouvou. Bezdůvodné odmítnutí zboží kupujícím se nepovažuje za nesplnění povinnosti dodat zboží ze strany prodávajícího ani za odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího. Při převzetí zboží je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu zboží a případné závady bez prodlení oznámit přepravci a prodávajícímu. Odmítnutí převzít zásilku z důvodu poškozeného obalu se nepovažuje za bezdůvodné odmítnutí zboží. Podpisem dodacího listu kupující potvrzuje, že zásilka zboží splňovala veškeré náležitosti a bere na vědomí, že pozdější reklamace zboží z důvodu porušení obalu zásilky již není možná.

 

 1. 14. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží (včetně nákladů na dodání), nikoli však dříve, než zboží převezme. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží, nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil (tj. od okamžiku, když je zboží pro něj připraveno k převzetí).

 

 1. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 

 1. 1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

 

 1. 2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5. 1. či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulářposkytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno na kontaktní adresu prodávajícího nebo na kontaktní email prodávajícího david.sivy@gmail.com.

 

 1. 3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy na kontaktní adresu prodávajícího. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Zboží nesmí být prodávajícímu zasláno na dobírku, nebude přijato. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a, je-li to možné, v původním obalu.

 

 1. 4. Kupující spolu s vráceným zbožím přiloží kopii dodacího listu a faktury, byla-li vystavena, a dále písemné vyjádření o odstoupení od kupní smlouvy a zvoleném způsobu vrácení peněz (převod na účet, číslo účtu, osobní převzetí hotovosti nebo poštovní poukázka či jinak). Vyjádření rovněž musí obsahovat kontaktní adresu, telefon a elektronickou adresu kupujícího.

 

 1. 5. Prodávající je oprávněn ve lhůtě deseti dnů od vrácení zboží kupujícím dle odst. 5.3 obchodních podmínek provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zda vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.

 

 1. 6. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) do čtrnácti dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud kupující neurčí jinak, s čímž kupující tímto vyslovuje svůj souhlas za podmínky, že mu tímto způsobem nevzniknou žádné další náklady. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

 

 1. 7. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny a nákladů na dodání zboží.

 

 1. 8. Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

 

 1. 9. Náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu v případě odstoupení od kupní smlouvy kupujícím hradí kupující, a to i pokud nemůže být zboží navráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Prodávající je oprávněn započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s navrácením zboží na kupní cenu a náklady na dodání zboží, které mají být kupujícímu vráceny.

 

 1. 10. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bezhotovostně na účet sdělený mu pro tento účel kupujícím nebo na účet, ze kterého byly prostředky poukázány k úhradě kupní ceny, pokud kupující žádný do 5 dnů od odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu nesdělí.

 

 1. 11. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že jestliže dojde k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 

 1. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

 

 1. 1. Ceny za dopravu jsou uvedeny na webovém rozhraní internetového obchodu v sekci Doprava a platba.

 

 1. 2. V případě, že je způsob dopravy sjednán na základě speciálního požadavku kupujícího, nese riziko spojené s tímto kupující a případné dodatečné náklady spojené s tímto druhem dopravy nese taktéž kupující.

 

 1. 3. Prodávající je povinen dle kupní smlouvy dodat zboží na adresu určenou kupujícím v objednávce. Kupující je povinen při dodání zboží převzít.

 

 1. 4.  Jestliže je z důvodů na straně kupujícího zboží nutno doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, respektive náklady spojené s jiným způsobem doručení zboží.

 

 1. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ, ODPOVĚDNOST ZA VADY A REKLAMAČNÍ ŘÁD

 

 1. 1. Práva kupujícího z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2158 až 2174 občanského zákoníku).

 

 1. 2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
 1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 1. 3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním (včetně snížené kapacity baterií), u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

 

 1. 4. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

 

 1. 5. Nárok a uplatnění odpovědnosti ze záruky zaniká v těchto případech:
 1. porušením ochranných či záručních pečetí, čárových kódů a nálepek, jsou-li na výrobku
 2. mechanickým poškozením zboží
 3. elektronickým přepětím – viditelně spálené součástky nebo plošné spoje
 4. neodbornou instalací, neodborným zacházením, neodbornou obsluhou nebo zanedbáním péče o zboží
 5. je-li zboží používáno v rozporu s účelem, ke kterému bylo určeno
 1. 6. Práva z vadného plnění, včetně záruční odpovědnosti, uplatňuje kupující u prodávajícího na kontaktní adrese prodávajícího – adrese provozovny (další způsoby uplatnění vad dle reklamačního řádu nejsou tímto jakkoli omezeny). Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

 

 1. 7. Prodávající neodpovídá za újmu na zdraví osob, případně újmu na majetku a zboží, které budou zapříčiněné neodborným zacházením, či zneužitím zboží, popřípadě nedbalostí.

 

  1. 8. Reklamační řád

   

  1. Reklamační řád upravuje způsob a podmínky reklamace vad zboží a uplatnění nároků ze záruky za jakost spotřebitelem, v souladu s ustanoveními občanského zákoníku a zákona č. 634/1995 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
  2. U veškerého zboží prodávaného prodávajícím kupujícímu, který je spotřebitelem, odpovídá prodávající kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady a že se vady u spotřebního zboží nevyskytnou v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží kupujícím.
  3. V případě, že se v průběhu záruční doby (v případě poskytnutí záruky za jakost) nebo v průběhu doby dle předcházejícího odstavce vyskytne vada zboží, pro kterou nemůže být zakoupený výrobek používán zcela řádně, a tuto vadu lze odstranit, má kupující právo na jeho bezplatnou opravu. U odstranitelné vady na dosud nepoužitém výrobku má kupující právo místo odstranění vady požadovat výměnu vadného výrobku za bezvadný. U odstranitelné vady má kupující dále právo na přiměřenou slevu z kupní ceny. V případě vady, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby zboží mohlo být řádně užíváno jako zboží bez vady, má kupující právo na výměnu zboží, na přiměřenou slevu z kupní ceny anebo má právo od kupní smlouvy odstoupit. Práva z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující o vadě před převzetím věci věděl, nebo pokud vadu sám způsobil. Kupující nemá právo od kupní smlouvy odstoupit, ani požadovat dodání nové věci, pokud nemůže věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel, vyjma případů stanovených zákonem. Neodstoupí-li kupující od kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.
  4. Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího (nebo osoby určené k opravě) bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Doručené reklamace jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou jinak. Dnem uplatnění reklamace se rozumí den, kdy bylo zboží doručeno na adresu prodávajícího.
  5. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na zboží, u kterého byla reklamace uplatněna po uplynutí stanovené záruční doby, a dále na opotřebení zboží způsobené jeho užíváním. Opotřebením způsobeným běžným užíváním se rozumí i snížení kapacity baterií. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na vady způsobené nesprávným užíváním, nedodržením návodu, nevhodnou údržbou nebo nesprávným skladováním. U použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení; u věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána; místo práva na výměnu má kupující v případech dle této věty právo na přiměřenou slevu.
  6. Reklamaci lze uplatnit následujícím způsobem:

  - informování prodávajícího telefonicky, e-mailem nebo písemně

  - umožňuje-li to webové rozhraní obchodu, může kupující pro oznámení reklamace využít reklamační protokol, který mu bude zaslán na adresu elektronické pošty nebo je k dispozici ke stažení na webovém rozhraní obchodu

  - doručením reklamovaného zboží - ne na dobírku, kterou prodávající nepřebírá - na kontaktní adresu prodávajícího nebo adresu místa podnikání prodávajícího (nebo osoby určené k opravě).

  Při zasílání je kupující povinen zboží zabalit do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení během přepravy. Ke zboží je nutno přiložit doklad o zakoupení zboží nebo jiný dokument prokazující koupi zboží u prodávajícího a popis vady a návrh na způsob řešení reklamace

 

 1. DORUČOVÁNÍ

 

 1. 1. Není-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu nebo v objednávce.

 

 1. 2. Zpráva je doručena v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty nebo v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem nebo v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít nebo v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o jejím uložení nedozvěděl.

 

 1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 2. 1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 3. 2. Prodávající prohlašuje, že je platně registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00077820.
 4. 3. Kupující souhlasí se zpracováním a shromažďováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, věk, adresa bydliště a doručovací a fakturační adresa, identifikační číslo a daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo, případně dalších osobních údajů, které uvede v objednávce nebo při registraci uživatelského účtu (dále jako „osobní údaje“), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.
 5. 4. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu (pokud tuto možnost označí, nebo pokud ji výslovně nevyloučí). Souhlas nebo odepření se zpracováním osobních údajů kupujícího v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
 6. 5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám. Výjimku představují externí dopravci a osoby podílející se na dodání zboží kupujícímu, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.
  9. 6. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
 7. 7. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že osobní údaje je možno na základě písemné žádosti kupujícího odstranit z databáze. Osobní údaje kupujícího jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje kupujícího prodávající nepředává žádné další osobě.
 8. 8. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
 9. 9. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
 10. 10. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

-  požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
- požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

 1. 11. Požádá-li kupující o informaci ohledně zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 

 1. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH INFORMACÍ A UKLÁDÁNÍ TZV. COOKIES NA POČÍTAČI
 2. 1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

 1. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ

11.1. V případě, že dojde mezi prodávajícím a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, elektronický kontakt: adr@coi.czwww.adr.coi.cz, telefon: +420 296 366 360. Toto právo můžete uplatnit nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste u nás poprvé uplatnili právo, které je předmětem tohoto spotřebitelského sporu.

 

11.2. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
 2. 1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů jiných států, která poskytují spotřebiteli vyšší míru ochrany.
 3. 2. V otázkách neupravených kupní smlouvou (včetně objednávky a jejího přijetí) a obchodními podmínkami (či případně komunikací mezi stranami) se právní vztah řídí podmínkami uvedenými ve webovém rozhraní obchodu. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření kupní smlouvy jsou patrné z webového rozhraní obchodu.
 4. 3. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Uživatel a kupující nesmí při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení, skripty nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz, tj. především narušit funkci systému nebo nepřiměřeně zatěžovat systém, nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu a užívat webové rozhraní obchodu nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem. Chyby vzniklé při zadávání dat před podáním objednávky nebo při jejím podání a vyřizování budou zjišťovány a opravovány na základě e-mailové nebo telefonické komunikace.
 5. 4. Obsah webových stránek prodávajícího, všechny na nich materiály (texty, fotografie, obrázky, loga a další) a v souvisejících tištěných médiích (propagační letáky, inzerce atd.), včetně programového vybavení webového rozhraní obchodu a těchto obchodních podmínek, je chráněn autorským právem prodávajícího a mohou být chráněny dalšími právy dalších osob. Obsah nesmí být kupujícím a uživatelem měněn, kopírován, rozmnožován, šířen ani použit žádnou třetí stranou k jakémukoli účelu bez písemného souhlasu prodávajícího. Zejména je zakázáno úplatně nebo bezplatně zpřístupňovat fotografie a texty umístěné na webovém rozhraní obchodu. Při nerespektování tohoto zákazu bude prodávající postupovat v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Názvy a označení výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků.
  12. 5. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Kontrolu dodržování předpisů na ochranu spotřebitele provádí též Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz/) a práva na ochranu spotřebitelů hájí i jejich zájmová sdružení a jiné subjekty na jejich ochranu. Dozor nad ochranou osobních údajů provádí Úřad pro ochranu osobních údajů (http://www.uoou.cz/). Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím své výše uvedené emailové adresy, případně se může kupující obracet na zájmová sdružení a jiné subjekty působící v rámci ochrany práv spotřebitelů. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ani žádné takové dobrovolně nedodržuje (ve smyslu § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku).
 6. 6. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
 7. 7. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná. Kupní smlouvu včetně obchodních podmínek poskytne prodávající kupujícímu na vyžádání v textové podobě (v elektronické podobě zasláním elektronickou poštou).
 8. 8. Kupující na sebe přebírá nebezpečí změny okolností (ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku).
 9. 9. Webové rozhraní obchodu používá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen "Google"). Služba Google Analytics používá souborů "cookies", které jsou textovými soubory ukládanými počítače kupujícího a uživatelů webového rozhraní obchodu umožňující analýzu způsobu užívání webového rozhraní obchodu kupujícím a uživateli. Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně IP adresy) budou společností Google přeneseny a uloženy na serverech ve Spojených státech. Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání webového rozhraní obchodu a vytváření zpráv o jeho aktivitě, určených pro prodávajícího a provozovatele webového rozhraní obchodu a pro užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budou-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. Google nebude spojovat IP adresu kupujícího a uživatelů s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Kupující a uživatelé webového rozhraní obchodu mohou odmítnout používání souborů cookies volbou v příslušném nastavení v internetovém prohlížeči, avšak v tomto případně není vyloučeno, že nebude možné plně využívat veškeré funkce webového rozhraní obchodu. Používáním webového rozhraní obchodu souhlasí kupující a uživatelé se zpracováváním údajů o nich společností Google, a to způsobem a k účelu shora uvedeným.
 10. 10. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Práva a povinnosti stran se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly.

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.10.2022.

 

Zpět do obchodu